ROgift.ro

Coreea de Nord

Denumirea oficială: Republica Populară Democratică Coreeană
Capitala: Phenian (2,6 mil. loc.) Suprafaţa: 120.500 km2
Locuitori: 24,34 mil. (202 loc./ km2)
Religia: budismul, confucianismul, şamanismul
Moneda: won-ul
Forma de guvernământ: republică
Ziua naţională: 9 septembrie

Geografie: R.P.D. Coreeană este aşezată în peninsula Coreea, între M. Japoniei (M. de Est) şi M. Galbenă. Limite: China, Rusia (N), M. Japoniei (E), Coreea de Sud (S), şi M. Gal­benă (V). G. fizică: Relieful este muntos, în N şi zona centrală; Mţ-ii. Palktu 2744 m, la graniţa cu China. În E, Munţii de Dia­mant (1600 m). Intre munţi, podişuri (1000 m). Lanţul muntos se extinde spre E şi spre S, în Republica Coreea. În V, există pământuri fertile, scăldate de cursuri de apă, navigabile fiind Chonchon şi Taedong. Clima: este temperat-continentală în N (ierni aspre) şi sub­tropicală în S, unde precipitaţiile sunt abundente, aduse în special de musonul de vară. Temp. medie anuală în ianuarie -8°C şi în iulie 22°C. Vântul este mai rece în inte­rior şi în est. Precipitaţiile variază între 500 mm/an de-a lungul râului Yalu şi 1520 mm/an în S. Floră şi faună: În zona de munte, în general păduri de conifere, dar şi de foioase (în total 80% din terit.); păşuni alpine. În S plante tropicale şi subtropicale. Fauna este bogată: tigrul, leopardul de zăpadă, căprioara roşie, urşi bruni. Populaţia: Zonele cele mai populate se află de pe cete două litoraluri şi de pe câmpia din SV (cca. 200 loc./km2). În munţii din N, sub 50 loc./km2. 99% sunt coreeni şi 1% chinezi. Rata natalităţii: 21,8‰; a mortalităţii: 5,3‰. Pop. urbană: 61%. Resurse şi economie: Economia dezvoltată după principii comuniste; agricultura pe bază de irigaţii 40%; produce: cereale (orez, grâu, ovăz), soia, bumbac, tutun, ginseng (plantă medicinală). Se cresc viermi de mătase; se practică pescuitul. Prod. agric. nu reuşeşte să satisfacă necesarul pentru hrana populaţiei. Anul 1997 este marcat de foa­mete. Resurse: minereuri de fier, metale rare, cărbune şi potenţial hidroenergetic; fond forestier bogat. Industria fierului, a oţelului, maşini agricole, textile. După 1991 relaţiile cu Rusia şi China funcţionează pe alte principii decât cele socialiste, ceea ce a slăbit economia R.P.D.C. Transporturi şi comunicaţii: căi ferate şi flotă comercială. La Pyongyang, aeroport. Oraşe: (porturi) Chongjin, Hamhung (E); Pyongyang (în V, pe şoseaua ce merge spre Shenyang, China). In 1946 este fondată prima Universitate, la Pyongyang. Istoria: În sec. XII î. Hr. China colonizează N Coreei şi îşi extinde stăpânirea asupra întregii ţări în sec. VII î. Hr. La începutul primului mileniu existau trei regate; în sec. VII se face unifi­carea Coreei. În sec. X d. Hr., regatul Koryo, din N, preia pu­terea centrală. În 1231-1269 C. este invadată de mongoli. În sec. XV budismul este înlocuit oficial cu confucianismul. În 1592 şi 1597 este respins atacul japonezilor. În 1627 şi 1636 Coreea cade sub stăpânirea chinezilor (manciuriană) până în 1895. În 1876 porturile coreene se deschid comerţului cu japonezii şi ia sfârşit izolarea Coreei. În urma războiului chino-japonez (1894-1895), C. trece sub protectoratul nipon; în 1910 este încorporată Japoniei. În 1945, după al doilea război mondial, Coreea obţine dreptul la autodeterminare. În 1948 pe terit. C. se constituie două state: R.P.D. Coreeană (la N de paralela 38º) şi Coreea de Sud (corespunzând zonelor ocupate de trupele sovietice, respectiv americane). La 9 septembrie 1948 este proclamată R.P.D. Coreeană prin Con­stituţia adoptată sub conducerea lui Kim Ir Sen, lider comu­nist al Partidului Muncii (f. 1946), partid unic. În 1948 tru­pele sovietice se retrag din Coreea de N; în 1950 armata RPDC trece paralela 38º, în Coreea de Sud, cu scopul unifi­cării ţării. Trupe ONU (mai ales nord-americane) vin în aju­torul Coreei de Sud; aşa-zişii „voluntari” chinezi vin în spri­jinul Coreei de Nord; lumea se află în plin „război rece”, traversând una dintre crizele majore ale acestuia. În 1953, printr-un armistiţiu se pune capăt războiului din Coreea. Din 1972 Kim lr Sen devine preşedinte al ţării, centrul gândirii „ciuce”, şi conduce în mod absolut ţara, prin crearea unui cult al personalităţii care atinge cote suprarealiste. În 1960-70 când între URSS şi China au loc dispute ideologice, RPD Coreeană păstrează echidistanţa, dar se izolează tot mai mult pe plan internaţional. În 1990, primul contact la nivel guver­namental între cele două state coreene, la Seul. În 1991, cele două state, care nu mai au relaţii între ele, sunt primite în ONU. În acelaşi an, prim-miniştrii celor două state semnează Acordul pentru reconciliere, neagresiune şi colaborare între Nord şi Sud. La sfârşitul anului 1991, Kim Jong-il, fiul lui Kim Ir Sen, preia conducerea armatei. În 1992, un alt acord referitor la folosirea în scopuri paşnice a energiei nucleare; C. devine zonă liberă de arme nucleare. În 1994 moare Kim Ir Sen şi este înlocuit la conducerea statului de fiul său Kim Jong-il. În ultimii ani s-au produs câteva incidente la graniţa dintre cele două state coreene. Statul: este republică prezidenţială, regim socialist, con­form Constituţiei din 1992. Puterea legislativă este exerci­tată de Adunarea Populară Supremă şi între sesiuni, de Comitetul Permanent al Adunării; cea executivă de Comitetul Popular Central şi de un guvern numit de Adunare. Partidele politice fondate începând din 1925 sunt integrate Frontului Democratic Pentru Unificarea Pa­triei (1946); în exil, Frontul de Salvare pentru Unificarea Democratică a Coreei (f. 1990).

 
Coreea istorie